zatvori

Video

ČLANSTVO U STRELJAČKOM KLUBU

 

1. Član streljačkog kluba može postati svaka fizička ili pravna osoba koja je zainteresirana za rad u streljačkom klubu i pružanje doprinosa ostvarivanju ciljeva rada, te prihvaća odredbe Statuta. 

2. Član streljačkog kluba može biti građanin druge države koji ima trajno boravište u Republici Hrvatskoj.

Ciljane skupine Streljačkog kluba s obzirom na članstvo i/ili korisnike prema kojima je klub usmjeren su:

 • mladi - opća populacija
 • građani - opća populacija

Članovi streljačkog kluba mogu biti:

 • aktivni
 • redovni

3. Član streljačkog kluba može biti svaka fizička ili pravna osoba koja se pridržava statuta streljačke udruge, pravila i odluka streljačkog kluba i plaća članarinu.

4. Aktivni član streljačkog kluba može biti maloljetna ili punoljetna fizička osoba te pravna osoba koja aktivno sudjeluje u ostvarivanju zadataka svog streljačkog kluba, a sudjeluje u vježbama i natjecanjima, te pomaže razvijanju streljačkih sposobnosti članova.

Redovni član Streljačkog kluba može postati samo punoljetna fizička osoba ili pravna osoba.

5. Predsjednik streljačkog kluba odbit će zahtjev-pristupnicu građanina za učlanjenje u streljački klub iz razloga koji bi na temelju Disciplinskog pravilnika Hrvatskog streljačkog saveza bili razlogom za isključenje iz članstva ili ako:

 • građanin ne ispunjava uvjete iz čl. 11 st. 2. t. 3. i 4. Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana,NN 94-2018, odnosno ako ima prepreke iz čl. 13. Zakona o športu da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela protiv Repub­like Hrvatske, za kaznena djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, za kaznena djela protiv života i tijela, za kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine, te kaznena djela koja u sebi sadrže elemente nasilja, a sadržani su u kaznenim djelima protiv imovine, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv pravosuđa, protiv javnog reda, protiv službene dužnosti, protiv Oružanih snaga Republike Hrvatske, protiv okoliša koja se odnose na mučenje ili ubijanje životinja ili ako je za takvo kazneno djelo pokrenut postupak
 • da nije pravomoćno kažnjena za prekršaj odnosno da se ne vodi postupak za prekršaj iz područja javnog reda i mira i drugih zakona u kojima su propisani prekršaji s elementima nasilja, posebice za prekršaje iz područja nasilja u obitelji ili joj je izrečena zaštitna mjera radi nasilja u obitelj

6. Visinu upisnine utvrđuje svaki streljački klub samostalno, a visinu članarine Republičko streljačko vijeće u dijelu koji se uplaćuje u korist Saveza. U preostalom dijelu svaki streljački klub utvrđuje visinu članarine samostalno.

7. Prestanak članstva u streljačkom klubu može biti:

 • istupanjem, na temelju usmne ili  pismene izjave člana
 • isključenjem, na temelju pravomoćne odluke disciplinskog organa streljačke udruge
 • brisanjem, zbog neispunjenja propisanih obveza u dužem razdoblju ili zbog osude za kaznena djela ili prekršaje iz čl. 10. st. 2. toč. 3. i 4. Zakona o oružju, odnosno čl. 13. i čl. 86. i 87. Zakona o športu
 • smrću člana

Odlukom Predsjednika SK LAS utvrđuje se iznos članarine za 2023. godinu:

ČLANARINA

OSNOVNA

SLUŽBENA

POSEBNA

PROMOTIVNA

STATUS ČLANARINE I KATEGORIJE UČLANJENJA

UPISNINA (KOD UČLANJENJA): KNJIŽICA, UPISNICA, UPLATNICA

ORUŽNI LIST SAMOOBRANA

ŠPORT, LOV

BEZ ORUŽ. LISTA

POLICIJA,

ZAŠTITARI,

PRAVOSUD. POL.,

VOJSKA, CARINA

UMIROVLJENICI,

UČENICI, STUDENTI,

INVALIDI

PROBNA ČLANARINA (MJESEČNA)

 

GODIŠNJA  (EUR)

 

100,00

 

80,00

 

70,00

 

50,00

KORIŠTENJE NEOGRANIČENOG BROJ ČLANSKIH TERMINA U TRAJANJU 15 MINUTA ZA SVE VRSTE GAĐANJA TE KORIŠTENJE ORUŽJA STRELJAČKOG KLUBA

 GRAĐANI KOJI PRODUŽUJU OSNOVNU ČLANARINU U DRUGOJ GODINI PLAĆAJU IZNOS 80,00 kn, A TREĆU I DALJNJE GODINE 70,00 kn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenti za učlanjenje u streljački klub:

 • osobna iskaznica
 • oružni list za građane KOJI POSJEDUJU ORUŽJE ili službena iskaznica (policija, SOA, vojska, pravosudna policija, carina i zaštitari)
 • GRAĐANI KOJI NE POSJEDUJU ORUŽJE - izjava o nekažnjavanju ( uz upisnicu u klubu)
 • slika veličine 3x4 cm
 • dokaz kategorije učlanjenja (studentska iskaznica, rješenje mirovine, iskaznica udruga dom.rata, invalida)
 • upisnica streljačkog kluba
 • uplatnica članarine
Potvrda o aktivnom članstvu: uvjeti i način stjecanja sukladno Zakonu o oružju za registraciju športskog oružja, prema posebnim uvjetima iz pravilnika
 • važeća članarina
 • zapisnik (bilten) klupskog ili drugog natjecanja
 • uplatnica naknade za izdavanje potvrde prema Hrvatskom streljačkom savezu 

STRELJAČKI KLUB LAS

downloadicon60-LAS

 UPISNICA I IZJAVA

downloadicon60-LAS

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE o redovitom članstvu i aktivnom natjecateljskom statusu u Streljačkom klubu LAS

downloadicon60-LAS

PRAVILNIK O NAČINU STJECANJA I ODRŽAVANJA STATUSA AKTIVNOG STRIJELCA

downloadicon60-LAS

HSS - NAKNADA ZA IZDAVANJE POTVRDE

downloadicon60-LAS

MUP - TUMAČENJE ŠPORTSKOG ORUŽJA

downloadicon60-LAS

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ NEPROFITNIH ORGANIZACIJA, 1.1.-31.12.2019.