zatvori

Video

KNJIGE, BROŠURE, PRIRUČNICI i VIDEO 

 

Priručnik za osposobljavanje djelatnika i građana za držanje i nošenje i pravilnu uporabu vatrenog oružja

prirucnik-za-osposobljavanje-240
Vatreno oružje je smrtonosno. To mu je, uostalom, i namjena i ta činjenica mora biti prva misao svakome tko s njim ima bilo kakvog dodira: vojniku, policajcu, čuvaru, strijelcu ili građaninu koji ga nosi ili drži u kući i članovima njegove obitelji.
 
Činjenica da, pištolj i revolver (kao i drugo vatreno oružje) služe za ubijanje već je dovoljno uznemiravajuća. Kako ljudi često slučajno stradavaju od vatrenog oružja, uslijed nepažnje ili neodgovornosti drugih ljudi zaslužuje najozbiljnije razmatranje. Za ilustraciju navedenog dovoljno je prelistati dnevni tisak gdje možemo naæi slučajeve takvog stradavanja, ali to je samo dio izvješća službenih organa o navedenim slučajima. Naime, vatreno oružje koje je najprisutnije kod ljudi koji nisu s njime u profesionalnom odnosu - (lovačka puška, karabin, pištolj ili revolver) - jednostavne je konstrukcije te su pravila za sigurno rukovanje kratka i jasna. Moderno vatreno oružje, održavano čisto, kojim se pravilno rukuje, dugotrajno je i ne kvari se. Mehanički kvar na vatrenom oružju vrlo je rijetka stvar, ako su dva navedena uvjeta poštivana i ne pamti se da je takav kvar bio uzrokom smrti ili povrede.

Pravna država među prvim elementima uređuje oblast držanja oružja, čime se stvaraju pretpostavke i mogućnosti uvođenja reda i poštivanja zakona. Slijedom tih intencija, a usprkos situaciji u kojoj se našla naša država pristupilo se izradi novog, hrvatskog, Zakona o oružju, te je isti donesen na sjednici Zastupničkog doma Sabora RH 14.10.1992.g. i objavljen u "NN" broj 69/92.

 

Zakonodavac je na suvremen način pristupio reguliranju režima nabave, posjedovanja i uporabe oružja te streljiva, čime se u pravnoj regulativi, a za naše građane neobično zanimljive oblasti, naša zemlja približila pravnim regulativama najrazvijenijih zemalja svijeta. U navedenom Zakonu napravljena je distinkcija između Oružanog lista za držanje i Oružanog lista za držanje i nošenje, te utvrđeni uvjeti koje moraju ispunjavati građani za držanje, te građani i djelatnici koji obavljaju poslove zaštite, za držanje i nošenje oružja. Prvi puta se zakonom utvrđujeobveza usvajanja tehničlkih znanja za pravilnu uporabu i poznavanje propisa koji se odnose na držanje i nošenje oružja, što je u osnovi i predmet ovog priručnika.
Posjedovanje vatrenog oružja kod vlasnika ili korisnika je odgovornost, odgovornost za ljudski život. Podrazumijeva se da zdrav razum i elementarna odgovornost svakogvlasnika vatrenog oružja moraju biti pretpostavljeni, ali najveća moguća sigurnost postiže se osposobljavanjem i vježbanjem. Zakonodavac je bio svjestan da se isključivo vježbanjem može steći odgovarajuća vještina, pa je omogućio svakome (bez obzira na vrstu oružanog lista) da bez problema na streljani vježba rukovanje i gađanje. Nacionalna streljačka organizacija SAD. NRA (National Rifle Association) već od 50-ih godina organizira kurseve iz sigurnosti i pravilnog rukovanja i održavanja vatrenog oružja, što objašnjava djelomično i pad broja nesretnih slučajeva i potvrđuje da je riječ prije svega o kulturi sigurnog i odgovornog rukovanja oružjem. Ovim također potvrđujemo intencije zakonodavca, a potom uvažavajući broj registriranog oružja na teritoriju Hrvatske sa 31.12. 1991.g. koji iznosi ukupno 322.791 komada. Od toga je nejviše lovačkog oružja - 155.550, zatim pištolja i revolvera 148.545 komada, te preostalo zračno, športsko i vojničko oružje.
Ovaj priručnik sukladno odredbama Pravilnika o programu i načinu provedbe osposobljavanja za držanje i nošenje i pravilnu uporabu vatrenog oružja "NN" broj 8/93. koristit će se za praćenje i lakše svladavanje programa osposobljavanja, te polaganje ispita (članak 13.) o osposobljenosti za držanje te nošenje i pravilnu uporabu vatrenog oružja pred nadležnom komisijom policije. Iz tih razloga ne može ispunjavati zahtjeve šire stručne literature iz ove oblasti, koje nažalost kod nas nedostaje i teško je dostupna zainteresiranim ljudima.
Pošto se u ovom sadržaju radi o opasnim stvarima i riziku čije posljedice mogu biti tragične, zdrav razum ćemo smatrati nepouzdanim i okrenut ćemo se proceduri 1), da bi pridonijeli podizanju kulture sigurnog i odgovornog rukovanja oružjem, i time pridonijeli sigurnosnom, pa i obrambenom sustavu zemlje.

PRIRUČNIK SE NE PRODAJE (ISTEKLA NAKLADA).


Priručnik za izobrazbu čuvara

prirucnik-za-izobrazbu-cuvara-240 
Slijedom donošenja i primjene Zakona o zaštiti osoba i imovine, “NN” broj 83./96. i utvrđene obveze polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova tjelesne zaštite (dobivanja ovlasti), tvrtka L A S iz Zagreba je angažiranjem iskusnih i stručnih suradnika pripremila:

“PRIRUČNIK ZA IZOBRAZBU ČUVARA”

Priručnik je pripremljen na osnovi utvrđenog programa izobrazbe za čuvara u Pravilniku o izobrazbi, ispitima i provjeri znanja za čuvara, “NN” broj 5/97 i u potpunosti zadovoljava teorijski i praktični dio programa.

Priručnik je osnovni nastavni materijal za praćenje i savladavanje propisanog programa i polaganje stručnog ispita pred ispitnim povjerenstvom MUP-a RH.

Tvrtka “L A S” iz Zagreba OVLAŠTENA je za provedbu nastave i osposobljavanja za čuvare, rješenjem MUP-a RH broj: 511-01-44-UP/I-1111/3-1997. od 04.travnja 1997.

Tehničke karakteristike: ukupni opseg 220 stranica, 124 slike inkorporirane u tekst priručnika, jednobojni knjižni blok, crnobijeli otisak, korica u boji sa simboličkim slikama poglavlja.

  

 PRIRUČNIK SE NE PRODAJE (ISTEKLA NAKLADA).


Zbirka propisa o zaštitarskoj i detektivskoj djelatnosti s bilješkama, povezivanjem i prilozima

zbirka-propisa-las-240
Zakon o zaštiti osoba i imovine temeljni je zakon kojim se uređuje zaštitarska i detektivska djelatnost u Republici Hrvatskoj. Donesen je na sjednici Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske 27. rujna 1996.g., kao prvi zakon kojim se sustavno uređuje privatna sigurnost u Republici Hrvatskoj.

Zakon o zaštiti osoba i imovine primjenjuje se od 01. prosinca 1996.g.

U Republici Hrvatskoj u ovom trenutku poslove zaštite osoba i imovine obavlja skoro stotinjak privatnih zaštitarskih tvrtki, te nekoliko stotina unutarnjih zaštitarskih službi i obrtnika tehničke zaštite sa više od 13.000 uposlenika.

U svezi primjene i provođenja Zakona o zaštiti osoba i imovine u praksi su se pojavljivila određena pitanja, nedoumice i nesnalaženja.
Ova zbirka propisa kao priručnik namijenjen je svim nositeljima privatne sigurnosti u Republici Hrvatskoj za pomoć u razumijevanju odredbi Zakona o zaštiti osoba i imovine ali i svih njegovih provedbenih propisa.
Zbirka sadrži:
 • tekst Zakona o zaštiti osoba i imovine, NN br.83/96, S KOMENTAROM
 • tekst Pravilnika o prostornim i tehničkim uvjetima koje mora ispunjavati prostor u kojem se obavlja zaštitarska i detektivska djelatnost, NN br.40/97, S KOMENTAROM
 • tekst Pravilnika o utvrđivanju opće zdravstvene i posebne sposobnosti zaštitara i privatnih detektiva, NN, br, 5/97, S KOMENTAROM I POPISOM SVIH OVLAŠTENIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA
 • tekst Pravilnika o uvjetima provedbe nastave i osposobljavanja osoba za čuvara, NN, br. 5/97, S KOMENTAROM
 • tekst Pravilnika o izobrazbi, ispitima i provjeri znanja za čuvara, NN, br. 5/97, S KOMENTAROM
 • tekst Pravilnika o obavljanju poslova tjelesne zaštite, NN, br.119/97, S KOMENTAROM
 • tekst Pravilnika o načinu i programu polaganja ispita za obavljanje poslova tjelesne zaštite, NN, br. 8/98
 • tekst Pravilnika o zaštitarskoj iskaznici, NN, br.5/97, S KOMENTAROM
 • tekst Pravilnika o uvjetima obavljanja poslova pratnje i osiguranja novca, vrijednosnih papira i dragocjenih kovina i metala te načina izdavanja i oduzimanja posebnog odobrenja za obavljanje tih poslova, NN, br.80/99, S KOMENTAROM
 • tekst Pravilnika o načinu polaganja ispita za obavljanje poslova tehničke zaštite, NN, br.28/99, S KOMENTAROM
 • tekst Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite, NN, br. 28/99, S KOMENTAROM
 • tekst Pravilnika o detektivskoj iskaznici, NN, br 119/97
 • tekst Pravlnika o obavljanju detektiskih poslova, NN, br. 40/9

 

PRIRUČNIK SE NE PRODAJE (ISTEKLA NAKLADA).


Osnivanje organizacija i upravljanje zaštitarskim trgovačkim društvom

osnivanje-organizacija-upravljanje-240

Nakon višegodišnjeg rada u tijelima državne uprave, obrazovanju i zaštitarskom trgovačkom društvu, dosadašnja svoja i svojih kolega, teoretska i praktična iskustva i dostupne informacije strane literature, sistematizira u knjizi:

AUTOR: Č. Martinović, profesor

OSNIVANJE, ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE ZAŠTITARSKIM TRGOVAČKIM DRUŠTVOM

PRVI PUTA U ZAŠTITARSTVU U HRVATSKOJ: Etički kodeks zaštitarske djelatnosti

Nakon donošenja Zakona o zaštiti osoba i imovine kao temeljnog zakona kojim se uređuje zaštitarska djelatnost u Republici Hrvatskoj, postoje poslovni interesi za otvaranjem novih tvrtki i problematika ustrojavanja, funkcioniranja i poslovanja već postojećih zaštitarskih trgovačkih društava.

 

 

 

 

Autor vas primjenom ukupne zakonske i podzakonske regulative vodi od osnivanja do najefikasnije i najracionalnije postavljene strukture zaštitarskog trgovačkog društva kroz tematske cjeline: organizacija, funkcije u zaštitarskom trgovačkom društvu (poslovodna struktura, marketing i prodaja, kadrovski poslovi, operativa, nadzor, računovodstvo i financije, obuka, logistika), računalna tehnika i njena primjena. 

Nadzor je uopće, a posebno u tjelesnoj zaštiti, svojim kontrolnim, upravljačkim i psihološkim pristupom, funkcija koja garantira kvalitetu i postojanost usluge.

Posebnu vrijednost ovog rada predstavljaju prilozi: pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i zadatka radnih mjesta, pravilnik o radu, pravilnik o plaćama i drugim primanjima zaposlenika, zapisnik o obilasku, ugovor o tjelesnoj ili/i tehničkoj zaštiti, upitnik za zapošljavanje, ugovor o radu, pravilnik o ocjenjivanju rada zaposlenika, ocjena rada, upozorenje na mogućnost otkaza, otkazuje se ugovor o radu (pet situacija), pravilnik o radnoj odori, radni nalog, kadrovski podaci o zaposleniku-osobni podaci, uputa za rad čuvara, dnevni izvještaj, izvještaj o izvanrednom događaju, evidencija objekta, uputstvo za rad interventnog tima, pravilnik o izvršenju nadzora i postupcima po izvršenom nadzoru, smjenski izvještaj nadzornika, zabilješka o propustima zaposlenika, pravilnik o korištenju službenih motronih vozila, zapisnik o pregledu službenog motornog vozila, izvještaj o gubljenju ili oštećenju zadužene opreme, pravilnik o čuvanju i primopredaji oružja i streljiva, evidencija osobnog zaduženja.

KOME JE NAMIJENJENA KNJIGA?

ZAŠTITARSKIM TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

Knjiga je namijenjena osnivačima, direktorima, rukovoditeljima zaštitarskih službi (sektora, nadzornicima, voditeljima kadrovske službe, logistike, marketinga) ukupno menadžmentu zaštitarskih trgovačkih društava i pravnih osoba za teoretsko razmatranje i praktično postavljanje racionalne organizacije i funkcionalnog sustava upravljanja zaštitarskim trgovačkim društvom/službom.

MINISTARSTVU UNUTARNJIH POSLOVA-Odjel za nadzor rada zaštitarskih tvrtki-POLICIJSKIM UPRAVAMA

Sukladno odredbma članka 69.-80. Zakona o zaštiti osoba i imovine, za provedbu nadzora, te članka 8. Zakona o unutarnjim poslovima, za usmjeravanje i stručnu pomoć fizičkim i pravnim osobama te državnim i drugim tijelima u orzanizaciji i provedbi zaštite osoba i imovine.

PRAVNIM OSOBAMA, TIJELIMA DRŽAVNE UPRAVE, OPĆINA, GRADOVA I ŽUPANIJA

UNUTARNJE ZAŠTITARSKE (VRATARSKE) SLUŽBE

Poradi ustrojstva zaštite zaposlenika i imovine kao i provedbe te zaštite unutar svoga poslovnog prostora. Najveći dio sadržaja ove knjige moguće je primjeniti i na ustrojstvo i funkcioniranje unutarnje (vratarske) zaštitarske službe.

OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Sukladno članku 36.-38.Zakona o zaštiti osoba i imovine i ugovornih odnosa o osiguranju od odgovornosti, za bolje poznavanje tehnologije rada i organizacije i prosudbu zaštitarskog trgovačkog društva na tržištu zaštite osoba i imovine, te poticanje pravnih i fizičkih osoba na primjerene oblike zaštite imovine u svezi utvrđivanja premija osiguranja imovine.

 

PRIRUČNIK SE NE PRODAJE (ISTEKLA NAKLADA).


Praktikum kratkog vatrenog oružja

praktikum-kratkog-vatrenog-oruzja-las-240

Nakon nekoliko izdanja priručnika i knjiga svesrdno smo prihvatili ponudu, te dajemo na tržište nedostatne i uglavnom strane literature priručnik za osposobljavanje u rukovanju i gađanju kratkim vatrenim oružjem, profesora DAMIRA STOLNIKA.

Knjiga Praktikum kratkog vatrenog oružja autora Damira Stolnika jedna je od rijetkih hrvatskih knjiga koje obrađuju upravo tematiku rukovanja kratkim vatrenim oružjem kao vještine koja je potrebna za učinkovitu samoobranu kako za službene osobe tako i građane koji posjeduju oružje. Oslanjajući se na svoje dugogodišnje praktično iskustvo, autor je u knjizi opisao korištenje kratkog vatrenog oružja na način koji je pristupačan svakome, radilo se o početniku ili o pripadniku neke specijalističke grupe. Poglavlja knjige obrađuju osnove, navodeći prvo pravila sigurnosti pri rukovanju vatrenim oružjem i zaštitnim sredstvima. Opisane su različite vrste pištolja i revolvera, način rada njihovih susatava te razne vrste streljiva. Obrađene su osnovne tehnike rukovanja kratkim vatrenim oružjem i osnovne tehnike gađanja. Dio knjige posvećen je i kratkom vatrenom oružju kakvo se najčešće nalazi u vlasništvu građana i pravnih osoba u Republici Hrvatskoj. Kroz cijelu knjigu osnovne radnje koje mora poznavati svaki pojedinac koji se služi vatrenim oružjem objašnjene su jednostavno i jasno, uz opise popraćene slikama ( sa HS-9 pištoljem). Knjiga Praktikum kratkog vatrenog oružja zato dobro je početno štivo za osobe koje, na osnovnom nivou, žele naučiti rukovati kratkim vatrenim oružjem. Recenzija: Dean Rostohar, SPECWOG glavni instruktor, veteran SJ Policije „Alfa“.

 

PRIRUČNIK SE NE PRODAJE (ISTEKLA NAKLADA).

   

 


PREGLED I CIJENE EVIDENCIJA ZA ZAŠTITARSKE/VRATARSKE/RECEPCIJSKE SLUŽBE DRUŠTAVA-USTANOVA

RB NAZIV EVIDENCIJE OZNAKA ZA NARUDŽ. SADRŽAJ OPSEG-TRAJANJE FORMAT ZAKONSKA OSONAVA CIJENA ( kn)
1. o nabavljenom oružju i streljivu EV-NOS podaci o nabavci, nabavljenom oružju i streljivu 99 tabela, bez kolona trajno - A4 (29x20.5)cm članak 72.Zakona o oružju 299,00
2. o oružju i streljivu datom na korištenje EV-OSDK nadnevak smjene, vrijeme primopredaje, podaci o oružju i streljivu, ovjera primopredaje 199 tabela, 2189 smjena A4 članak 17. Pravilnika o obavljanju poslova tjelesne zaštite 159,90
3. primopredaja dužnosti zaštitara EV-PDZ naputak o primopredaji, podaci o smjeni, stanje i ovjera primopredaje, dnevnik događaja, naputak o radu poruke i zapažanja voditelja, nadzor, izvješće o događaju (perforirano) 90 tabela primopredaje i dnevnika, 8 izvješća o dogaðaju članak 36. Zakona o zaštiti osoba i imovine, drugi napuci za rad 79,90
4. primopredaja ključeva EV-KLJUČ evidencija (registar) ključeva, podaci o zaduživanju i vraćanju 199 tabela, 4179 upisa primopredaje, A4 pravilnik o unutarnjem redu 79,90
5. ulaska/izlaska zaposlenih EV-ZAPOSL podaci o zaposleniku ili vozilu, izlazak u tijeku r/v, ulazak poslije r/v, zakašnjavanje, unošenje/iznošenje robe 99 tabela, 2079 upisa, A4 pravilnik o unutarnjem redu 79,90
6. ulaska/izlaska stranaka EV-STR osobni podaci o stranci (strancu), vozilu, mjesto dolaska i ime primatelja, vrijeme ulaza/izlaza, unošenje iznošenje robe 99 tabela, 2079 upisa, A4 članak 1. Pravilnika o obavljanju poslova tjelesne zaštite 79,90
7. dopusnica za ulaz stranaka-entry permit DUS-1 podaci o pravnoj osobi, dan, broj i vrijeme izdavanja, podaci o stranci, vrijeme ulaza/izlaza, ime i prezime i poptpis primatelja (tri) iskaz.posjetitelj, potpis čuvara 100 listova/podloška NCR obrazac B5 (16,5x12) cm pravilnik o unutarnjem/kućnom redu i ponašanju stranaka i zaposlenika u društvu 28,90
8. dopusnica za ulazak izvan radnog vremena (ulazak na rad) DUIRV-1 podaci o pravnoj osobi, dan i broj izdavanja, ime i prezime zaposlenika, radno mjesto i vrijeme rada, ulazak/izlazak i odobrenje ovlaštene osobe, potpis čuvara 100 listova/podloška NCR obrazac, B5 " 28,90
9. dopusnica za izlazak DZI-1 podaci o pravnoj osobi, dan i broj izdavanja, ime i prezime zaposlenika, svrha i vrijeme izlazka i vrijeme povratka, odobrenje ovlaštene osobe, oznaka i naziv ulaza i potpis čuvara 100 listova/podloška NCR obrazac, B5 " 28,90
10. potvrda o privremenom preuzimanju oružja PPPO-1 podaci o pravnoj osobi, dan i broj izdavanja, osobni podaci o imatelju (vlasniku) i oružju, vrijeme o potpis preuzimanja i vraćanja 100 listova/podloška NCR obrazac, B5 " 28,90
11. dopusnica za iznošenje roba (predmeta) DIRO-1 podaci o pravnoj osobi, dan i broj izdavanja, podaci o robi, ovjera izdavanja i preuzimanja robe, regist. broj vozila, oznaka ulaza (vratarnice), potpis čuvara 100 listova/podloška NCR obrazac, B5 " 28,90

O EVIDENCIJAMA:

 

L A S d.o.o. ZAGREB

za obrazovanje i usluge LOPUDSKA 2A
tel/fax (01) 6188-881, 6181-814 mobitel (098) 458-299
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

 

PONUDA

EVIDENCIJA

ZA ZAŠTITARSKU SLUŽBU

Za ustrojstvo, rad i postupanje zaštitarske/vratarske/recepcijske službe DRUŠTAVA-USTANOVA

Zagreb, 2010.godine

Na temelju Zakona o zaštiti osoba i imovine, suradnici Centra izobrazbe tvrtke L A S iz Zagreba, sa višegodišnjim teorijskim i praktičnim iskustvom izradili su NOVE, praktične i primjenljive EVIDENCIJE za vođenje na vratarnicama (glavnim i drugim ulazima/izlazima) svih društava i stanova, državnih i tijela državne uprave. NAMJENA EVIDENCIJA Nadzor ulaska i izlaska osoba i vozila osnova je rada i postupanja zaštitarske službe, te uz vođenje Evidencija potpuniji je sustav zaštite. Evidencije se mogu koristiti kao pravovaljani dokazni materijal u slučajevima vođenja istrage o nekom događaju u štićenom prostoru. Na temelju pravovaljano ustrojenih evidencija mogu se izrađivati posebna izvješća (npr.o korištenju radnog vremena, privatnim ili službenim izlascima u tijeku radnog vremena, posjeti, boravku poslovnih ili privatnih stranaka) i razni pregledi. KONCEPCIJA NOVIH EVIDENCIJA U dosadašnjoj praksi postoje i vode se različite Evidencije koje su najčešće i opterećenje u radu čuvara (vratara) na većim i frekventnijim ulazima/izlazima. Nove Evidencije izrađene su po napucima za rad i postupanje zaštitarske službe (čuvara), te za nadzor ulaza/izlaza i korištenje ključeva ustrojavaju se Evidencije:
 • za nadzor ulaska/izlaska stranaka - dopusnica za ulaz stranaka -entry permit
 • za nadzor ulaska/izlaska zaposlenih - dopusnica za izlazak
 • za primopredaju ključeva - dopusnica za ulazak izvan radnog vremena (ulazak na rad)
 • potvrda o privremenom preuzimanju oružja
 • dopusnica za iznošenje roba predmeta
Za ustrojstvo zaštitarske službe, obavljanje dužnosti i nadzor, koriste se Evidencije:
 • raspored rada (radni nalog) - radni nalog za pratnju vrijed. pošiljaka i osoba
 • primopredaja dužnosti zaštitara (čuvara) - izvješće o zadržavanju osobe i primjeni sredstava prinude
 • o oružju i streljivu datom na korištenje
 • o nabavljenom oružju i streljivu
OPĆE KARAKTERISTIKE Sve Evidencije sadrže podatke o pravnoj osobi (zaštitarskoj službi), vrijeme početka i završetka vođenja i ovjeru, a stranice (ili tabele) su numerirane. Evidencije su izrađene u A-4 formatu, plastificiranim (ili tvrdim) koricama sa naljepnicom. Tablice su pregledno i tehnički kvalitetno izrađene. NAČIN PRODAJE, PLĆANJA I DOSTAVE Evidencije možete naručiti putem ove ponude-narudžbenice. Evidencije dostavljamo poštom ili osobnom dostavom. Dostava uračunata u cijenu. Plaćanje se obavlja virmanom u zakonskom roku ili prema dogovoru. Informacije u svezi ponude možete dobiti na tel/fax (01) 6188-881 (098) 458-299, a narudžbu poslati na fax ili poštom na adresu: LAS d.o.o. Lopudska 2a, 10000 ZAGREB.

PRIMJER EVIDENCIJA

EVIDENCIJA-PROMOPREDAJE-DUZNOSTI-ZASTITARA-CUVARA-NASLOVNICA-438 EVIDENCIJA-PROMOPREDAJE-DUZNOSTI-ZASTITARA-CUVARA-438